Borba protiv korupcije

Na putu prema konsolidaciji demokratije

Medjunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. de­cembar u je Srbiji protekao u analiziranju izveštaja orga­nizacije “Transparentnost Srbija” koja je iznela najnovije rangiranje zemalja prema percepciji korupcije za 2012. Godinu, a isti je pripremila medjunarodna nevladina or­ganizacija “Transparency International”.

Srbija je, po indeksu percepcije korupcije za 2012. godinu, na 80. mestu od 176 zemalja koje su uključene u istraživnje, što je šest mesta bolje nego prethodne godine, ali ne zbog sopstvenog napretka nego zbog nazadovanja drugih zemalja koje su bile bolje rangirane. Ovaj rezultat nije ohrabrujuć jer ovakav plasman, zapravo, znači da se nivo korupcije u našoj zemlji nije smanjio kao rezultat odgovarajuće politike ili plana koji vlada sprovodi. Borba protiv korupcije je dug i mukotrpan proces koji iziskuje saradnju sve tri grane vlasti, izvršne, zakonodavne i sud­ske. Srbija kao zemlja koja još uvek nije izašla iz procesa tranzicije teško izlazi na kraj sa ovom bolešću društva, prvenstveno zbog neprofesionalne javne i državne uprave (jer su na čelima institucija partijski kadrovi), nezain­teresovanosti vladajućeg sloja, ali i loše ekonomske situ­acije u kojoj se Srbija nalazi jer je upravo siromaštvo je­dan od bitnih faktora koji utiče na stepen korumpiranosti jednog društva.

Prema istraživanju, Srbija ima 39 od 100 mogućih poena, što znači da je zastupljena endemska korup­cija tj. sistemska korupcija koja je zastupljena u svim porama društva i koja je zastupljena na svim nivoima, od onih najnižih do najviših. Ipak prema podacima ko­jima raspolaže Agencija za borbu protiv korupcije među građanima Srbije najmanje poverenje uživa sudstvo, ali i zdravstvo, jer prosečan građanin smatra da je u ovim sektorima korupcija najzastupljenija i što je još bitnije, ima najkobnije posledice po pojedinca koji koristi usluge ovih ustanova.

Borba protiv korupcije je jedan od preduslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju, što je vrlo važno za nas jer je ulazak u Evropsku uniju osnovni cilj koji je u svojoj politici odredila i prethodna i aktuelna vlada. Pored toga, strani investitori veoma vode računa o stepenu korup­cije u nekoj državi pre nego što počnu da investiraju na određeno tržište što je Srbiji takođe otežavajuća okolnost jer visok stepen korupcije odbija potencijalne investicije. I pored svih otežavajućih okolnosti koje korupcija donosi, čini se da građani malo znaju o tome koji su to mehaniz­mi koje država koristi da bi se korupcija sprečila, pogo­tovo malo znaju o nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije koja postoji od 2009. godine. Iako je trenutno pažnja javnosti orijentisana na problem korupcije zbog važnosti koju aktuelna vlada pridaje ovoj bolesti društva, ostaje utisak da Agencija za borbu protiv korupcije i njena uloga, koja je suštinski bitna za ovaj problem, prosečnom građaninu Srbije nije poznata. Uloga Agencije je prvenst­veno preventivna, a potom i represivna, međutim zakon­ski okviri ne dopuštaju Agenciji veliku izvršnu moć tako da ova institucija još uvek nije zakonski zaštićena kako bi mogla valjano i do kraja da obavlja svoj posao. Ono što je vrlo bitno, a čini se, malo poznato jeste upravo pomenu­ta, preventivna aktivnost Agencije tj. mehanizmi koje ona koristi kako bi se sistemska korupcija, ne sankcionisala, nego sprečila i otklonili njeni uzroci, a ovakva politika zasigurno daje dugoročne rezultate ukoliko se do kraja sprovede i ukoliko postoji saradnja svih državnih insti­tucija koje su u nadležnosti Agencije. Neki od suštinski važnih mehanizama u borbi protiv korupcije o kojima se u javnosti malo govori i malo zna jesu planovi integriteta. Planovi integriteta su planovi koje su državne insitucije dužne da, u saradnji sa Agencijom, izrade i potom dostave Agenciji najkasnije do 31. marta 2013. (ovo je produženi rok, prvobitni rok je bio da kraja 2012. godine, ali cilj Agencije je da što više insitucija izradi plan pa je shod­no tome rok produžen). Plan integriteta je mehanizam samoprocene institucije, jačanje njenog integriteta i loci­ranje onih službi gde je potencijalno postojanje korupcije najizvesnije. Ovaj mehanizam borbe protiv korupcije je vrlo važan jer se ovim putem dolazi do podataka koliko je neka institucija korumpirana i na kojim mestima najviše pa se lako može suzbiti, a pored toga u okviru institucija se formiraju radne grupe koje sarađuju sa Agencijom pa je jasno da unutar same institucije postoje ljudi koji aktiv­no i predano rade na ovom problemu jer su u obavezi da tako postupaju. Agencija za borbu protiv korupcije ovom mehanizmu posvetila je dosta pažnje tako da se instituci­jama olakša posao prilikom izrade planova integriteta, pa tako postoji elektronska baza podataka kojoj institucije pristupaju prilikom izrade planova jer tu nalaze konkret­na uputstva za izradu kao i modele planova koji postoje u više varijanti u zavisnosti od toga o kakvoj instituciji je reč. Naime, Agencija ima ogroman broj poslova koje obavlja u cilju suzbijanja korupcije, a ipak se malo govori i zna o tome. Agencija pored planova integriteta, izrađuje i registar imovine javnih funkcionera, edukuje državne službenike o mehanizmima borbe protiv korupcije, is­pituje eventualno postojanje sukoba interesa i obavlja još niz poslova koji staju na put korupciji. Pored toga, vlast ne odvaja dovoljno pažnje za probleme na koje ova in­stitucija nailazi tokom obavljanja svojih dužnosti, a čini se i da ne ukljucuje dovoljno Agenciju u priču o borbi protiv korupcije koju svakodnevno slušamo i vidimo na ekranima. Da bi borba protiv korupcije dala konkretne rezultate pored represivnog pristupa koji je trenutno na snazi i koji se servira u medijima, potrebno je da se više pažnje posveti upravo prevenciji korupcije jer se samo spajanjem ove dve metode može voditi uspešna politika borbe protiv korupcije. Zašto se o prevenciji korupcije na sistemskom nivou tako malo govori i zna, ostaje pitanje za aktuelnu vlast, ali i medije koji se ovom temom ne bave.

Piše: Maja Jokić