Numerofrenici

Text o “numerofrenicima” je nastao pod uticajem teoretičara i filozofa koji je ideju panoptikona primenio na celo društvo. Mišel Fuko u svom delu “Nadzirati i kažnjavati” predstavlja načine i oblike kontrole posredstvom kojih društvo kao jedna celina disciplinuje ponašanja pojedinaca.
Drugi pokretač koji me je naveo da razmišljam o fenomenu brojeva bila je pojava brojčanika na pešačkim prelazima (bliže o ovoj pojavi u nastavku teksta).

Matematika i Pitagora

Brojevi? Prva asocijacija mnogima od nas jeste matematika. Matematika je postavljena na pijedestal egzaktne, logičke i neutralne nauke. Bez obzira na mogućnosti rešenja, samo jedna od njih je, u isto vreme, i najkraća i tačna mogućnost. Ta ispravnost iz matematičkih krugova reflektovala se na svakodnevnicu. Oni koji žele da predstave da je određena pojava očigledna (jasna kao dan) ili određeni događaj objektivan, upotrebiće matematički sud da je 1+1=2.

Razvoj matematike se vezuje za period antike. Od vremena Pitagore, u sferi filozofije postaje predmet proučavanja. Pitagora je tvrdio da su brojevi osnov svih stvari. On je otkrio vezu brojeva i muzike, i napravio klasifikaciju brojeva na pravougaone, trougaone, piramidalne brojeve. Razmatrajući rad i delo Pitagore, Rasel je zapisao: “Matematika je, verujem, osnovni izvor vere u večitu i pravu istinu, kao i u razumski svet koji nadilazi ljudska čula. …

Racionalistička (podvukla autorka), kao suprotnost apokaliptičnoj religiji, bila je od Pitagore pa nadalje, a od Platona još upadljivije, gotovo pod dominacijom matematike i matematičke metode.” Cifre ostaju jedno od glavnih obeležja matematike, kao večni entiteti koji se razumeju bez obzira na razlike u prostoru i vremenu – misli se, pre svega, na tzv. civilizovane narode.

Ali, nemaju li brojevi veću ulogu od računarske? Zar ih ne susrećemo i u drugim sferama života, i zar nisu oni ti koji nas “teraju” na delanje ili uzdržavanje od istog?

Numerofrenici – termin

Pojam “numerofrenici” je jezička kovanica kojom želim da označim ljude u postmaterijalističkoj eri čiji su postupci i mišljenja zasnovani upravo na brojevima. Brojevi omogućavaju savremenom društvu da ostvari svoje ideale – racionalnost (u ekonomskom smislu), efikasnost, kalkulabilnost. Ovu tvrdnju možemo uporedno da posmatramo i sa jednim izvodom iz “Nadzirati i kažnjavati”: “Tačnost, marljivost i regularnost predstavljaju osnovne vrline
kada je reč o vremenu svojstvenom disciplini.” Udruženi sa masovnom kulturom i hiperpotrošnjom ne ostavljaju vreme za prevazilaženje lažne svesti (u značenju u kojem ga je koristio Marks), već svaku akciju vezuju za prolazne užitke i doživljaje.

Oblasti društvenog delovanja i uloga brojeva

Pogon savremenog društva jesu ekonomija i tehnika. Ekonomija je avangarda u procesu globalizacije. Pored uticaja transnacionalnih kompanija, slobodno tržište i slobodna, nesputana trgovina su od velikog značaja. Sloboda trgovine u Evropi uspostavljena je nakon Francuske revolucije, ali je trgovina mnogo starija pojava. Sa jačanjem novca, razvija se robnonovčana trgovina, koju karakteriše upotreba brojeva i osnovnih matematičkih operacija kako bi
se odredio račun ili vratio kusur. Evropska civilizacija poznaje rimske brojeve, kao svoju tekovinu, ali njima je teško operacionalizovati za kratak period.

Krstaši su iz svojih pohoda doneli i arapske cifre, kojima se postiže lakše računanje, brži promet i ušteda vremena. Tako je evropsko nasleđe zamenjeno
u ime efikasnije trgovine. U oblasti tehnike i tehnologije, obeležje savremenog društva je računar. Za njega se govori kako je najracionalnije sredstvo – sprava koja je lako prenosiva, sve manjeg obima, ali veće memorije i veće brzine. Računar je zasnovan na binarnom sistemu koji se sastoji od različitih
kombinacija cifara 0 i 1. U navedenim primerima, brojevi obezbeđuju da se isti posao uradi za manji vremenski interval i imaju atributivnu funkciju pomoću koje omogućavaju upoređivanje dva predmeta. Pri kupovini npr. džempera, pravimo razliku između jednog koji košta 400 i drugog koji staje 4000 dinara. Oni nas navode i na razmišljanje o kvalitetu istih. Njihova druga funkcija je u disciplini tela, ponašanja i rada pojedinaca.

Ljudsko telo se instrumentalizuje, od njega treba napraviti poslušno, ono koje će imati snagu, ali je neće koristiti za rušenje sistema. Brojne reklame
i časopisi “za zdravlje i lepotu” kao nezaobilaznu tačku imaju idealno izvajano telo žene, odnosno muškarca, propraćeno brojnim savetima kako
stići do “željenog” izgleda. Ti saveti se baziraju na broju sati vežbanja, broju obroka i, što je zanimljivo, počinju savetovati optimalan unos broja kalorija.
Na ovaj način brojevi ulaze i u kulinarstvo, svako jelo, pored svoje cene (izražene u ciframa), sadrži i preporuku kuvara kako broj kalorija odgovara dnevnom unosu ili je ispod datog proseka. Ukoliko priroda nije podarila pojedincu predispozicije uz čiju pomoć će izgledati kao “sa slike”, afirmiše se estetska hirurgija, kao –osnovna medicinska disciplina za ispravljanje “mana’’ u fizičkom izgledu (pre estetske hirurgije, u ove potrebe koristila
se ortopedija).

Ne treba zaboraviti ni zlatni presek i broj Phi koji su primenljivi na egipatske piramide, biljke, čovekovo telo, ali kao i princip komponovanja u
muzici. Zlatni presek se dobija odnosom zbira veličina i one veće veličine koji je jednak odnosu veće i manje veličine. On ima i svoju vrednost u
vidu broja Phi koji iznosi 1,61. Brojevima se disciplinuje rad učenika. Od osnovne škole, predavači nameću – za njih – neosporan značaj ocena. Ne govore o znanju, već o potrebi da se dosegne određena kombinacija ocena kojom se postižu dalji ciljevi. Uloga cifara se proteže i na proces rangiranja kvaliteta učenika pri upisu srednjih škola i fakulteta.

U poslednje vreme, pod uticajem Bolonjskog sitema, fakulteti se sve više oslanjaju na institut bodova. Nema govora o razvijanju mišljenja, kritičke perspektive, podsticanja na diskusiju, već je uloga visoko obrazovnog sistema da obezbedi poštovanje predispitnih obaveza koje se najvećim delom svode na mehaničko sakupljanje brojeva i izlazak na ispit. Vidna je afirmacija ciljno-racionalnog delovanja. “Vreme treba organizovati tako da bude u potpunosti iskorišćeno.” (Fuko), tako da ako ciljate na osmicu, dovoljno je da napravite kombinaciju bodova i vreme organizujete tako da odgovara vašoj nameri.

Ali, bolji primer za ostvarivanje cilja kroz date elemente jesu brojčanici na semaforima za pešake. Pored novog kruga discipline pešaka (odbrojavanje do dozvoljene radnje u kombinaciji sa konvencionalnim simbolom – zelenim svetlom), ostavljeno im je da uklope (preostalo) vreme na brojčanicima izraženo u sekundama kako bi najbrže stigli do željenog mesta. Profesionalni sportisti se pridržavaju strogih pravila života kako bi postigli značajnije rezultate i osvojili neko od prva tri mesta. U kolektivnim sportovima uspeh se meri u broju postignutih golova, koševa itd., dok se u individualnim sportovima (npr. u atletici) sportisti trude da postignu što bolji rezultat, koji se, opet, meri brojevima (minutima, sekundama i stotinkama). U profesionalnom životu, brojevi  postaju uslov za bavljenje poslom. Lekari moraju da obezbede određeni broj pacijenata i posete određeni broj seminara i predavanja kako bi ostali u struci. Sa druge strane, u određene prodavnice se uvode sistemi koji prebrojavaju mušterije, tj. identifikuju svaki novi ulazak.

Na osnovu toga, dodatno se rangiraju prodavnice kao profitabilne ili ne. Sigurno postoji još čitav niz ovakvih primera, ali za sada ćemo se ovde zaustaviti. Na kraju izlaganja, da li Pitagoru možemo shvatiti kao proroka?!

Javna i privatna sfera

Podela na javnu i privatnu sferu posebno se aktuelizuje u feminističkim radovima, kako bi se istakla marginalizacija žena, ali i Roma (i pripadnika drugih etničkih i nacionalnih manjina), LGBT osoba. Javna sfera je sfera građanstva, a privatna sfera obuhvata specifične identitete, uloge i odnose. Javna sfera se karakteriše kao nepristrasna, racionalna, i položaj određenih grupa se prikazuje kao univerzalan. Pod određenim grupama se podrazumevaju muškarci, srednjih godina, bele puti, koji imaju pristup resursima moći.

Na početku teksta navela sam citat iz Raselovog prikaza Pitagorinog rada koji tvrdi da je racionalnost pod uticajem matematike. Povezujući gore navedene stavove, mogu da kažem da je zapravo javna sfera pod uticajem brojeva.  Savremeni politički i društveni sistemi se kreću ka liberalnom obrascu života koji obezbeđuje opštu saglasnost u pitanjima slobode i prava, koja su osnov javnog delovanja. Diskusija o dobrom i lošem ostavljena je pojedincima da ih, izvan javne sfere, konstruišu prema svojim preferencijama. Ukoliko bi dobro i loše bili načini za ocenjivan je i procenu postupaka i rezultata u javnom prostoru, rasprava bi dugo trajala, kako bi se predstavila različita shvatanja dobrog i lošeg i usaglasili pojedinačni stavovi
učesnika debata. Samim tim što bi bio narušen racionalnog delovanja uz minimalno trošenje vremena. Da do takve blokade sistema ne bi došlo, nastupaju
brojevi. Za razliku od moralnih dihotomija i pluralizma njihovog značenja, razliku između 15 i 20 učesnici u opštim stvarima razumeju, bez obzira na pol, starost, položaj, rasu (uz uslov da su brojevi izraženi jezikom koji pojedinac razume).

Sveprisutnost brojeva i disciplina ciframa učinili su da se pojedinac sve manje oslanja na svoju intuiciju i čula prilikom delovanja. Usredsređenom na  izvršavanje postavljenih zadataka, svaki mogući uspeh ili ostvarenje mu se prevode na aspekat brojeva. Pomoću objektivnosti koju nude cifre,  procenjuje se da li je određena aktivnost vredna rada i truda. Na taj način čovek se približava načinu funkcionisanja mašina.

Pored toga, ideja panoptikona je izmenjena. Umesto jednog “nevidljivog” centra, Velikog brata, koji će nadgledati ponašanja pojedinaca, njegova moć je razdeljena tako da se ponašanje kontroliše ciframa koji se  tiču individualnih stvari, koje su pri tom obuhvaćene širom javnom sferom. Ali, tri načela “Partije” ostaju – Rat je mir, Sloboda je ropstvo, a Neznanje je moć.

Jelena Šapić