Скопје (??) Помегу копнежот на киркегард и меланхолијата на адорно*

„Аушвиц го потврдува философемот за чистата идентичност како смрт.“ Th. W. Adorno Острината на спекулативноста се зарива длабоко во телото на една

Read more